Platnost: od 1. 8. 2021

1 / Přihlášení do kroužku

Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku, pokud rodič (nebo zákonný zástupce) provede online přihlášení a následně uhradí kroužkovné. V případě, že je dítě přihlášeno v 1. pololetí, je přihlášeno na celý školní rok; není potřeba ho přihlašovat znovu ve 2. pololetí. Přihlášení na druhé pololetí je potvrzeno platbou, ke které budete vyzváni během ledna. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí kroužek navštěvovat, neprodleně proveďte odhlášení (viz část odhlášení z kroužku). V případě pozdního přihlášení do kroužku vyplňte formulář jako obvykle. Na základě žádosti odeslané e-mailem může být kroužkovné sníženo o poměrnou část za každou již proběhlou lekci.

2 / Zdravotní stav

Přihlášením potvrzujete, že Vaše dítě, které navštěvuje kroužky, je zdrávo a prozatím proběhla všechna předepsaná očkování, nic tedy nebrání tomu, aby pobývalo v dětském kolektivu. Pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní či psychická omezení, uveďte v přihlášce, případně informujte lektora. O přijetí dítěte pak rozhoduje lektor. V souvislosti s epidemickou situací se provoz kroužků, vč. případné povinnosti se testovat, řídí aktuálními nařízeními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.

3 / Počet lekcí

Celý školní rok představuje 30 lekcí, kroužky končí závěrečnou 30. lekcí, většinou začátkem června. Pololetí končí po odučení 15 lekcí, následuje případný prostor pro otevřené akce (turnaje, soutěže, představení). Minimální počet lekcí v pololetí je 13. V případě sezónního provozu kroužku (v zimě probíhá jinde nebo jinak než na podzim a na jaře) jsou o změně informováni rodiče v předstihu e-mailem, popř. na webových stránkách. V případě odpadnutí lekce se posouvá ukončení kroužku tak, aby proběhl v pololetí předepsaný počet lekcí. Může být také stanoven náhradní termín konání lekce, o kterém budete informováni e-mailem, popř. v kalendáři. V době školních prázdnin a státních svátků, jakož i ředitelského volna kroužek neproběhne (informace v kalendáři a na webu MŠMT). V případě nenaplnění počtu lekcí z organizačních důvodů nebo nepřítomnosti lektora bude rodičům na základě písemné žádosti e-mailem (musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte, název kroužku a číslo přihlášky) vrácena poměrná část z kroužkovného na konci pololetí, příp. školního roku.

4 / Evidence lekcí

Je veden Deník kroužků s docházkou a zápisem z každé lekce, do kterého můžete na vyžádání nahlédnout.

5 / Platba kroužků

Kroužkovné se platí za každé pololetí. První splátka musí být zaplacena před zahájením kroužku (v opačném případě bude přihláška zrušena a místo na kroužku uvolněno), druhá splátka poté před začátkem druhého pololetí (tzn. do konce ledna). Pokud není kroužkovné v uvedených termínech uhrazeno, nebude dítě do kroužku přijato, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku nepřebírá lektor za dítě po dobu konání lekce odpovědnost.

6 / Nepřítomnost na kroužku

Pokud dítě není přítomno na kroužku, je třeba ho písemně omluvit prostřednictvím emailem nebo SMS zprávou lektorovi. Pokud dítě je nepřítomno z důvodu nemoci více než 5× za sebou, bude Vám převedena poměrná část kroužkovného do následujícího platebního období na základě Vaší písemné žádosti. Žádost odeslaná e-mailem musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, číslo přihlášky a naskenované potvrzení od lékaře.

7 / Odhlášení z kroužku

Na základě Vaší písemné žádosti je možné odhlásit přihlášené dítě. Je třeba uvést jméno a příjmení dítěte a číslo přihlášky. Odhlášení bude provedeno ke dni doručení žádosti. Za každou nenavštívenou lekci v takovém případě bude převedena poměrná část z kroužkovného, max. 50 % ceny kroužku.

8 / Kdy nebude dítě vzato na kroužek

 • nebude-li do stanoveného data uhrazeno kroužkovné
 • nebude-li odeslána řádně a pravdivě vyplněná online přihláška
 • nebude-li dítě vhodně oblečeno na daný kroužek (viz níže)

Ve všech výše uvedených bodech bude dítě ponecháno v MŠ nebo ŠD, pokud do ní dochází; pokud ne, bude posláno domů; lektor za dítě nepřebírá zodpovědnost.

9 / Bezpečnost dětí

V prvním měsíci konání kroužku si lektor v uvedeném čase vyzvedne děti ve školní družině nebo před kabinetem TV (NE ve školním klubu!) a tam je po skončení kroužků opět předá rodičům, vychovatelce nebo děti odcházejí samostatně. Vzhledem k reorganizaci rozmístění oddělení ŠD je po zaučení možné, aby děti chodily samostatně (v rámci školní budovy). Po písemném potvrzení rodiči v družině tak budou kroužky organizovány od druhého měsíce jejich konání. Důraz je kladen na dochvilnost a samostatnost.

10 / Co s sebou na kroužek

Na sportovní kroužky musí dítě používat sportovní oblečení a vhodnou obuv; děti mohou používat oblečení, které mají na tělesnou výchovu. Na venkovní kroužky je doporučeno mít s sebou podle počasí větrovku, tepláky, pokrývku hlavy. Do tělocvičny musí mít děti boty s čistou nebarvící podrážkou.

 • Florbal: Oblečení a obuv jako na tělesnou výchovu, florbalku vhodnou k velikosti dítěte. Zpočátku není potřeba kupovat vybavení, florbalky jsou k zapůjčení přímo na lekci.
 • T-ball: Veškeré vybavení je k zapůjčení.
 • Stolní tenis: Pálky a míčky jsou k zapůjčení. Nutná sálová sportovní obuv, sportovní oblečení vhodné.
 • Pohybové hry: Pohodlné oblečení a obuv.
 • Atletika: Sportovní boty na ven, oblečení podle počasí (lépe několik vrstev, které lze odkládat); v zimě oblečení a obuv do tělocvičny.
 • Orientační běhSportovní boty na ven, oblečení podle počasí, pero nebo propiska, hodí se také hodinky, případně baterka
 • Střelba: Oblečení, které se může trochu ušpinit; vhodné jsou ochranné brýle.
 • Pěvecký sbor Piánko: Informujte se u lektorky Marcely Bílé.

11 / Ochrana osobních údajů

Přihlášením dítěte souhlasí zákonný zástupce s publikováním fotografií, videí a dalších audiovizuálních záznamů, jakož i výsledků svého dítěte za účelem zpravodajství z akcí a propagace. Toto povolení se vztahuje i na činnost školních médií při ZŠ Lyčkovo náměstí (pro žáky školy navíc platí ustanovení školního řádu, část “Práva a povinnosti zákonných zástupců”, odstavec 14). Další ustanovení k ochraně osobních údajů jsou uvedena na stránce Zásady ochrany osobních údajů; přihlášením na kroužek zákonný zástupce souhlasí i s ustanoveními tohoto dokumentu. Souhlas je kdykoli možné písemně odvolat, některá data je nutné uchovávat pro účely evidence. Žádné osobní údaje nejsou poskytovány třetí straně.

12 / Spolupráce

Na kroužcích jste kdykoli vítáni; svou přítomností nenarušujte průběh kroužku a respektujte přání lektora, pokud Vás pozve jen na ukázkovou hodinu. Kdykoli napište dotaz nebo přání, pokud bude jakýkoli problém, bude snaha o řešení ke spokojenosti Vás i dětí.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru, že Vaše děti navštěvují naše kroužky. Budeme se snažit, abyste Vy i děti byli spokojeni.

Střelba – zvláštní ustanovení

Pro kroužek „Střelba“ (dále jen kroužek) platí všechna platná aplikovatelná ustanovení obecného řádu. Dále platí tato zvláštní ustanovení:

 1. žáci čekají před lekcí u kabinetu tělesné výchovy
 2. žáci se řídí pokyny lektora
 3. v případě nevhodného nebo nebezpečného jednání na kroužku bude žák z lekce okamžitě vyloučen bez náhrady
 4. na první lekci je žák seznámen se zacházením se zbraní a jedná vždy podle těchto pokynů (zajištění/odjištění zbraně, směřování hlavně, místo, kde a kdy se může žák pohybovat, přistupování k terči, nabíjení)
 5. doporučují se osobní ochranné pomůcky (zejména brýle); tyto nejsou prozatím součástí vybavení na lekcích
 6. střílí se z různých poloh (nejčastěji vleže a na karimatce); doporučujeme vhodné oblečení, které se může trochu ušpinit
 7. „na zkoušku“ bude přijat pouze žák s písemnou zprávou od zákonného zástupce, kde bude uveden souhlas s pravidly a vzata na vědomí návštěva kroužku
 8. počet lekcí je v každém pololetí stanoven na celkem 7

Na ostatní kroužky se tato dodatečná ustanovení nevztahují.