Platnost: od 23. 8. 2019

1 / Přihlášení do kroužku

Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku, pokud rodič (nebo zákonný zástupce) provede online přihlášení a následně uhradí kroužkovné. V případě, že je dítě přihlášeno v 1. pololetí, je přihlášeno na celý školní rok; není potřeba ho přihlašovat znovu ve 2. pololetí. Přihlášení na druhé pololetí je potvrzeno platbou, ke které budete vyzváni během ledna. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí kroužek navštěvovat, neprodleně proveďte odhlášení (viz část odhlášení z kroužku). V případě pozdního přihlášení do kroužku využijte náš formulář pro pozdní přihlášení. Kroužkovné bude touto žádostí sníženo o poměrnou část za každou již proběhlou lekci a sleva bude poskytnuta formou kuponu, který uplatníte při samotném přihlášení. Pokud jste už provedli přihlášení za plnou cenu a zaplatili, příslušnou část kroužkovného je možné na žádost vrátit.

2 / Zdravotní stav

Přihlášením potvrzujete, že Vaše dítě, které navštěvuje kroužky, je zdrávo a prozatím proběhla všechna předepsaná očkování, nic tedy nebrání tomu, aby pobývalo v dětském kolektivu. Pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní či psychická omezení, uveďte v přihlášce, případně informujte lektora. O přijetí dítěte pak rozhoduje lektor.

3 / Počet lekcí

Celý školní rok představuje 30 lekcí, kroužky končí závěrečnou 30. lekcí, většinou začátek června. Pololetí končí po odučení 15 lekcí, následuje prostor pro turnaje otevřené pro všechny přihlášené. Minimální počet lekcí v pololetí je 13. V případě sezónního provozu kroužku (v zimě probíhá jinde nebo jinak než na podzim a na jaře) jsou o změně informováni rodiče dostatečně v předstihu e-mailem a na webových stránkách. V případě odpadnutí lekce se posouvá ukončení kroužku tak, aby proběhl v pololetí předepsaný počet lekcí. Může být také stanoven náhradní termín konání lekce, o kterém budete informováni e-mailem a v kalendáři. V době školních prázdnin a státních svátků, jakož i ředitelského volna kroužek neproběhne (informace v kalendáři a na webu MŠMT). V případě nenaplnění počtu lekcí z organizačních důvodů nebo nepřítomnosti lektora bude rodičům na základě písemné žádosti e-mailem (musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte, název kroužku a číslo přihlášky) vrácena poměrná část z kroužkovného na konci pololetí, příp. školního roku.

4 / Evidence lekcí

Je veden Deník kroužků s docházkou a zápisem z každé lekce, do kterého můžete na vyžádání nahlédnout. Přehled docházky Vašeho dítěte je dostupný v informačním systému, stejně jako náplň jednotlivých lekcí.

5 / Platba kroužků

Kroužkovné se platí za každé pololetí. První splátka musí být zaplacena do dvou týdnů od přihlášení (v opačném případě bude přihláška zrušena), druhá splátka poté před začátkem druhého pololetí (tzn. do konce ledna). Pokud není kroužkovné v uvedených termínech uhrazeno, nebude dítě do kroužku přijato, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku nepřebírá lektor za dítě po dobu konání lekce odpovědnost. Tímto ustanovením je také zaručena garance aktuální ceny kroužků do školního roku 2021/2022 včetně.

6 / Nepřítomnost na kroužku

Pokud dítě není přítomno na kroužku, je třeba ho písemně omluvit prostřednictvím informačního systémuemailem nebo SMS zprávou lektorovi. Pokud dítě je nepřítomno z důvodu nemoci více než 5× za sebou, bude Vám převedena poměrná část kroužkovného do následujícího platebního období na základě Vaší písemné žádosti. Žádost odeslaná e-mailem musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, číslo přihlášky a naskenované potvrzení od lékaře.

7 / Odhlášení z kroužku

Na základě Vaší písemné žádosti je možné odhlásit přihlášené dítě. Je třeba uvést jméno a příjmení dítěte a číslo přihlášky. Odhlášení bude provedeno ke dni doručení žádosti. Za každou nenavštívenou lekci dostanete zpět poměrnou část z kroužkovného.

8 / Kdy nebude dítě vzato na kroužek

 • nebude-li do stanoveného data uhrazeno kroužkovné
 • nebude-li odeslána řádně a pravdivě vyplněná online přihláška
 • nebude-li dítě vhodně oblečeno na daný kroužek (viz níže)

Ve všech výše uvedených bodech bude dítě ponecháno v MŠ nebo ŠD, pokud do ní dochází; pokud ne, bude posláno domů; lektor za dítě nepřebírá zodpovědnost.

9 / Bezpečnost dětí

V prvním měsíci konání kroužku si lektor v uvedeném čase vyzvedne děti ve školní družině nebo před kabinetem TV (NE ve školním klubu!) a tam je po skončení kroužků opět předá rodičům, vychovatelce nebo děti odcházejí samostatně. Vzhledem k reorganizaci rozmístění oddělení ŠD je po zaučení možné, aby děti chodily samostatně (v rámci školní budovy). Po písemném potvrzení rodiči v družině tak budou kroužky organizovány od druhého měsíce jejich konání. Důraz je kladen na dochvilnost a samostatnost.

10 / Co s sebou na kroužek

Na sportovní kroužky musí dítě používat sportovní oblečení a vhodnou obuv; děti mohou používat oblečení, které mají na tělesnou výchovu. Na venkovní kroužky je doporučeno mít s sebou podle počasí větrovku, tepláky, pokrývku hlavy. Do tělocvičny musí mít děti boty s čistou nebarvící podrážkou.

 • Florbal: Oblečení a obuv jako na tělesnou výchovu, florbalku vhodnou k velikosti dítěte. Zpočátku není potřeba kupovat vybavení, florbalky jsou k zapůjčení přímo na lekci.
 • T-ball: Veškeré vybavení je k zapůjčení.
 • Stolní tenis: Pálky a míčky jsou k zapůjčení. Nutná sálová sportovní obuv, sportovní oblečení vhodné.
 • Pohybové hry: Pohodlné oblečení a obuv.
 • Atletika: Sportovní boty na ven, oblečení podle počasí (lépe několik vrstev, které lze odkládat); v zimě oblečení a obuv do tělocvičny.
 • Orientační běhSportovní boty na ven, oblečení podle počasí, pero nebo propiska, hodí se také hodinky, případně baterka
 • Sportovní hry: Oblečení jako na tělesnou výchovu, sálová obuv.
 • Střelba: Oblečení, které se může trochu ušpinit; vhodné jsou ochranné brýle.
 • Mediální klub: Veškeré vybavení je k zapůjčení.
 • Pěvecký sbor Piánko: Informujte se u lektorky Marcely Bílé.

11 / Ochrana osobních údajů

Přihlášením dítěte souhlasí zákonný zástupce s publikováním fotografií, videí a dalších audiovizuálních záznamů, jakož i výsledků svého dítěte za účelem zpravodajství z akcí a propagace. Toto povolení se vztahuje i na činnost Mediálního klubu při ZŠ Lyčkovo náměstí (pro žáky školy navíc platí ustanovení školního řádu, část „Práva a povinnosti zákonných zástupců“, odstavec 14). Další ustanovení k ochraně osobních údajů jsou uvedena na stránce Zásady ochrany osobních údajů; přihlášením na kroužek zákonný zástupce souhlasí i s ustanoveními tohoto dokumentu. Souhlas je kdykoli možné písemně odvolat, některá data je nutné uchovávat pro účely evidence. Žádné osobní údaje nejsou poskytovány třetí straně.

12 / Spolupráce

Na kroužcích jste kdykoli vítáni; svou přítomností nenarušujte průběh kroužku a respektujte přání lektora, pokud Vás pozve jen na ukázkovou hodinu. Kdykoli napište dotaz nebo přání, pokud bude jakýkoli problém, bude snaha o řešení ke spokojenosti Vás i dětí.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru, že Vaše děti navštěvují naše kroužky. Budeme se snažit, abyste Vy i děti byli spokojeni.

Pro kroužek „Střelba“ (dále jen kroužek) platí všechna platná aplikovatelná ustanovení obecného řádu. Dále platí tato zvláštní ustanovení:

 1. žáci čekají před lekcí u kabinetu tělesné výchovy
 2. žáci se řídí pokyny lektora
 3. v případě nevhodného nebo nebezpečného jednání na kroužku bude žák z lekce okamžitě vyloučen bez náhrady
 4. na první lekci je žák seznámen se zacházením se zbraní a jedná vždy podle těchto pokynů (zajištění/odjištění zbraně, směřování hlavně, místo, kde a kdy se může žák pohybovat, přistupování k terči, nabíjení)
 5. doporučují se osobní ochranné pomůcky (zejména brýle); tyto nejsou prozatím součástí vybavení na lekcích
 6. střílí se z různých poloh (nejčastěji vleže a na karimatce); doporučujeme vhodné oblečení, které se může trochu ušpinit
 7. „na zkoušku“ bude přijat pouze žák s písemnou zprávou od zákonného zástupce, kde bude uveden souhlas s pravidly a vzata na vědomí návštěva kroužku
 8. počet lekcí je v prvním pololetí školního roku 2019/2020 stanoven na 7

Na ostatní kroužky se tato dodatečná ustanovení nevztahují.

Pro kroužek „Mediální klub“ (dále jen kroužek) platí tento zvláštní řád. Ustanovení obecně platného řádu se na tento kroužek nevztahují (v některých bodech se ale shodují).

1 / Přihlášení do kroužku

Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku, pokud zákonný zástupce provede online přihlášení. V případě, že je dítě přihlášeno v 1. pololetí, je přihlášeno na celý školní rok; není potřeba ho přihlašovat znovu ve 2. pololetí. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí kroužek navštěvovat, neprodleně proveďte odhlášení (viz část odhlášení z kroužku). V případě pozdního přihlášení do kroužku postupujte jako obvykle (online přihlášení), zájemcům jsme otevřeni po dobu celého roku.

2 / Zdravotní stav

Přihlášením potvrzujete, že vaše dítě, které navštěvuje kroužky, je zdrávo a prozatím proběhla všechna předepsaná očkování, nic tedy nebrání tomu, aby pobývalo v dětském kolektivu. Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní či psychická omezení, uveďte v přihlášce, případně informujte lektora. O přijetí dítěte pak rozhoduje lektor.

3 / Počet lekcí

Celkový počet lekcí za rok pro tento kroužek není stanoven. Pokud lekce odpadne, nemusí být nahrazena v náhradním termínu. V době školních prázdnin a státních svátků, jakož i ředitelského volna kroužek neproběhne (informace v kalendáři a na webu MŠMT).

4 / Evidence lekcí

Je veden Deník kroužků s docházkou a zápisem z každé lekce, do kterého můžete na vyžádání nahlédnout.

5 / Platba kroužkovného

Kroužek „Mediální klub“ je otevřen zájemcům zcela zdarma. Pokud přesto budete chtít podpořit jeho činnost, můžete tak učinit odesláním daru na transparentní účet spolku Rodiče Smysluplné školy (2000313241/2010). Do poznámky pro příjemce je třeba uvést „Mediální klub“. Děkujeme.

6 / Nepřítomnost na kroužku

Pokud dítě není přítomno na kroužku, je třeba ho písemně omluvit e-mailem nebo SMS zprávou některému z lektorů.

7 / Odhlášení z kroužku

Na základě Vaší písemné žádosti je možné odhlásit přihlášené dítě. Je třeba uvést jméno a příjmení dítěte a číslo přihlášky. Odhlášení bude provedeno ke dni přijetí žádosti.

8 / Kdy nebude dítě vzato na kroužek

Pro oficiální přijetí je třeba řádně a pravdivě vyplnit online přihlášku. Je nicméně možné na kroužek zavítat už předtím a zjistit tak, co členství v Mediálním klubu obnáší. V takovém případě ale lektor nepřebírá za dítě zodpovědnost.

9 / Bezpečnost dětí

V uvedeném čase se členové Mediálního klubu sejdou u recepce v přízemí a společně odchází do některé z učeben. V případě, že některý z členů navštěvuje oddělení školní družiny sídlící v domečku (platí pouze pro žáky 4. ročníků), je možné je po předchozí domluvě vyzvednout. Z oddělení školní družiny umístěných v budově školy žáci po domluvě s vychovatelkou chodí na místo srazu samostatně.

10 / Co s sebou na kroužek

Vhodné je mít s sebou alespoň psací potřeby. Ostatní vybavení zapůjčí přímo Mediální klub. Vybavení Mediálního klubu je zakázáno používat k jiným účelům než pro potřeby Mediálního klubu. Stejně tak materiály natočené pro jeho potřeby je zakázáno bez svolení publikovat jinde.

11 / Zveřejnění médií

Přihlášením dítěte souhlasí rodič s publikováním fotografií, videí a dalších audiovizuálních záznamů, jakož i výsledků svého dítěte za účelem zpravodajství z akcí a propagace. Toto povolení se vztahuje i na činnost Mediálního klubu při ZŠ Lyčkovo náměstí (pro žáky školy navíc platí ustanovení školního řádu, část „Práva a povinnosti zákonných zástupců“, odstavec 14). Členové Mediálního klubu (resp. jejich zákonní zástupci) dávají svolení dle ustanovení § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, k zachycení podoby dítěte, zejména na fotografiích, na zvukovém, na obrazovém či na zvukově obrazovém záznamu a s pořizováním a užitím podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů, které se týkají dítěte a k opatření takových záznamů jmenovkou, případně třídou. Tyto záznamy mohou být uveřejněny v materiálech Mediálního klubu, ZŠ Lyčkovo náměstí a všech partnerů Mediálního klubu (např. Česká televize, MČ Praha 8 a další).

12 / Účast na akcích

Mediální klub vzhledem ke svému charakteru amatérského produkčního uskupení pořizuje reportáže (textové, obrazové i zvukové), jakož i obrazové a zvukové záznamy z nejrůznějších akcí. Proto je k jeho správnému fungování nutné, aby členové byli přítomni nejen na schůzích (lekcích) ale také na těchto akcích, je-li to třeba. Část činnosti je realizována přímo v rámci školního vyučování, kdy členové obvykle pořizují reportáž z akcí svých tříd. Pokud probíhá mimotřídní školní akce v době vyučování, vyráží na ni členové s lektorem, pokud není uvedeno jinak. V případě akcí v odpoledních hodinách či mimořádně o víkendu je takové natáčení evidováno jako zvláštní lekce. U každé akce je uvedeno, kdo bude zajišťovat dozor. Členové vždy důsledně pečují o techniku jim svěřenou a jakékoli poškození neprodleně oznámí vedoucímu.

13 / Spolupráce

Na kroužcích jste kdykoli vítáni; svou přítomností nenarušujte průběh kroužku a respektujte přání lektora, pokud Vás pozve jen na ukázkovou hodinu. Kdykoli napište dotaz nebo přání, pokud bude jakýkoli problém, bude snaha o řešení ke spokojenosti Vás i dětí.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru, že Vaše děti navštěvují naše kroužky. Budeme se snažit, abyste Vy i děti byli spokojeni.

Zásady ochrany osobních údajů